งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวจารุวรรณ    ฤทธิ์ศักดิ์
2. นางสาวทิพย์วรรณ    แสงสุวรรณ์
3. นางสาวพัชรีพร    แสงวงศ์
4. นางสาวปณิตา    วงปิง
5. นางสาวกุลิสรา    จันทะราช
6. นางสาวมุทิตา    ศรีมูล
7. นางสาวชนิดา    บุญอาจ
8. นางสาวศิญารัตน์    วุทธา
9. นายสุธินันท์    ดอนไพรพรม
10. นายศิวกร    ฤทธิ์ศักดิ์
11. นางสาวณัฎฐนิชดา    นันตีภา
12. นางสาวสุนันทา    คำเครือคง
13. นางสาวชลธิชา    งิ้วเกตุ
14. นางสาวลลิดา    เจริญดี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    หนองทราย
2. นายวรวิทย์    พรมรัตน์
3. นายศุภชัย    ยงค์เจาะ
4. นายสยาม    สารมะโน
5. นางสาวโชติฬส    ไชยงาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................