งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 299
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายภานุวัฒน์    คล้ายสอน
2. นายภูวนาท    บรรลือทรัพย์
1. นายศักดิ์ชัย    ศิริวรรณ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวขวัญชนก    ทับโนนทอง
2. นางสาวเพ็ญนภา    การะเกตุ
1. นางสาวฉัตรปนัดดา    เจริญสุข
2. นายวรายุทธ    ดีมี
3 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายกิตติธัช    จันทร์ขอม
2. นายพงศกร    คำจันดา
1. นายธันว์    อุดมผล
2. นายนพดล    วรรณารุณ
4 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายธนภัทร    ทองดี
2. นายอัมรินทร์    พนมศิลป์
1. นางสาวภัทรวดี    วัดทอง
2. นายสายัณ    ไทยทอง
5 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาววิจิตราภรณ์    เอี่ยมพงษ์
2. นายจักริน    ด่านไชยกูล
1. นายพิไลวรรณ    นิยมญาติ
2. นายพีรพัฒน์    สิริบุญญาชัย
6 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวอัทธนีย์    มานักฆ้อง
2. นางสาวชุติมา    เขียวทอง
1. นางพิกุล    บุญเอี่ยม
2. นายเทียนชัย    กันมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................