งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 039
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายสุกฤษฏิ์    สิงคำมุง
2. นายธนกฤต    ฟอกสันเทียะ
3. นายพลวัฒน์    นนขุนทด
1. นายพิสันต์    สายโรจน์
2. นางสาวศศิธร    ทาระธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายผณินทร    กงเกตุ
2. นายธนัชชัย    ปัญญาคำ
3. นายอดิศักดิ์    สอนคำมูล
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์    ลัดดากลม
2. นายเพียร    บุญมี
3 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายกิตติธัช    กิ่งจำปา
2. นายณัฐกร    ขันติมิตร
3. นายชยังกูร    ทองอินทร์
1. นายจำนงค์    สุทธิสวัสดิ์โสภณ
2. นางสำราญ    สุทธิสวัสดิ์โสภณ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................