งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 056
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวเจนจิรา    เที่ยงธรรม
2. นางสาวปนัดดา    สละผัน
3. นางสาวพิมพ์ชนก    ถิระการ
4. นางสาวอรณิชา    แสนสำอางค์
5. นายทักษิณ    แพงงาม
6. นางสาวชีวาภร    การกล้า
1. นางสาวนฤมล    มะลิเทิน
2. นางอมรรัตน์    โพธิขาว
ครูไม่ครบจำนวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวสุปัญญา    ทองย้อยยอด
2. นางสาวสุชาดา    ฆ้องกำจัด
3. นางสาวสิริวิมล    แสงอ่วม
4. นางสาวสุกัญญา    เอี่ยมเหม็น
5. นางสาวนิรมล    น้ำน้อย
6. นางสาวอภิรัตน์    กุลผึ้ง
1. นางทิพาพร    ศรีสุธรรม
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายประกานต์    แดงจันทร์
2. นางสาววิภาดา    ขันติมิตร
3. นางสาวจินตนา    โมลา
4. นางสาวน้ำทิพย์    พัดสีคิ้ว
5. นางสาวพิยดา    ศรีนาเมือง
6. นางสาวณิชารีย์    จันทะคูณ
1. นายสุวรรณโณ    ชาญอาวุธ
2. นางอำพรรัตน์    ชาญอาวุธ
ครูไม่ครบจำนวน
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................