งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 606
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายรัชพล    ยิ้มเกิด
2. เด็กหญิงกมลนัทธ์    มั่งขันหมาก
3. เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์    พานิชพันธุ์
1. นายปรีชา    ยืนยาว
2. นางสาวศรีทีต    ภู่นิยม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    คำเครือคง
2. เด็กหญิงณัฐริกา    ครุฑตัน
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    มีชัยทร
1. นางกาญจนา    รุ่งแจ้ง
2. นางสาวชวนชม    สีหะวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายรวีพัฒน์    ต๊ะสา
2. เด็กชายบัลลังก์    แซ่หว้า
3. เด็กชายวรินทร    อาชวรัตน์
1. นายวราพงษ์    ช่างเจริญ
2. นางสาวอุทุมพร    กันยาประสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายกรกต    นิลลารัตน์
2. เด็กชายบัวทอง    เอี่ยมชัง
3. เด็กหญิงยานิสา    พ่วงรินทร์
1. นางทิพาพร    ศรีสุธรรม
ครูไม่ครบจำนวน
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................