งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 607
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายธนากร    กอนไชย
2. เด็กหญิงนันทพร    ดิษฐะ
3. เด็กหญิงศศิวิมล    ปานณรงค์
1. นางทิพาพร    ศรีสุธรรม
2. นางลำใย    อุดชาชน
2 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายชุติวัต    รักคง
2. เด็กหญิงฑิตยา    เจียมอยู่
3. เด็กหญิงฐานิสร์    อ่ำเจ๊ก
1. นางสาวกิ่งดาว    ดีใจงาม
2. นางพรทิพย์    สารผล
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................