งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 079
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายสุกฤต    ราชวิจิตร
2. นายมนัสชัย    นนทการ
3. นางสาววิลาสินี    มั่นชาวนา
1. นายศักดิ์ศรี    กลัดปรี
2. นายเสนาะ    แก้วคุ้ม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวเจนจิรา    จีนหนอก
2. นางสาวอรไพลิน    พุทธสงค์
3. นางสาวจุฑามาศ    สุกแย้ม
1. นางลดาวัลย์    เลิศสุวรรณไพศาล
2. นางสาวสุนันทนา    กุศลประเสริฐ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวอิศราภรณ์    สุวรรณอำไพ
2. นางสาวณัฐมน    หอมเจริญ
3. นายรพีภัทร    ป่าเขียว
1. นางสาวกิ่งดาว    ดีใจงาม
2. นางชนัดดา    มูลเจริญ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................