งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 084
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายศักดิ์ชัย    สาครการะเกด
2. นางสาวนฤวรรณ    เมืองชาวนา
3. นางสาวจิรนันท์    คงแก้ว
1. นายจิรวัฒน์    ยืนยาว
2. นายปรีชา    ยืนยาว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวมณฑิรา    ด้วยสาร
2. นางสาวสุมิตรา    ขาลอ่อน
3. นางสาวเจนจิรา    คำสาย
1. นางกาญจนา    รุ่งแจ้ง
2. นางสาวชวนชม    สีหะวงษ์
4
3 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายจักรพรรณ    แสงคำ
2. นายตันติกร    สิทธิยศ
3. นายวทัญญู    แสงสุวรรณ์
1. นายวราพงษ์    ช่างเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา    คงหนองลาน
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายธีรวุฒิ    ผิววันดี
2. นางสาวธนพร    สิงห์วี
3. นางสาวอรจิรา    โตม่วง
1. นางสาวภาสิริ    คุณคำ
2. นางสาวรัตนาภรณ์    คำปาน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวมานิตา    รุ่งเรือง
2. นางสาวนัทชา    ทองรุ่ง
3. นางสาวนุชนาฎ    สุขอนันต์
1. นายปริญญา    บัวอาจ
2. นายอภิชัย    จันทร์วิสิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................