งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)

 

001 ภาษาไทย

1.  272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 2.  273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
3.  650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 4.  651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
5.  654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 6.  655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
7.  652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 8.  653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
9.  276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 10.  277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
11.  658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 12.  657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
13.  686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 14.  687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

002 คณิตศาสตร์

1.  282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
3.  677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4.  678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
5.  679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 6.  680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
7.  286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 8.  287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
9.  288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10.  289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
11.  688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 12.  689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
13.  690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 14.  691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
15.  726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

003 วิทยาศาสตร์

1.  290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
3.  292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 4.  293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
5.  294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 6.  295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
7.  296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 8.  297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
9.  298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 10.  299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
11.  663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 12.  662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
13.  664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 2.  301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
3.  302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 4.  303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
5.  304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 6.  641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
7.  305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 8.  306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
9.  307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 10.  308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
11.  309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 12.  310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
13.  661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 2.  646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
3.  647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 4. 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
5.  724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 6.  725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1.  043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 2.  044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
3.  045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 4.  046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
5.  629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 6.  048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
7.  049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 8.  050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
9.  052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 10.  054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
11.  055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 12.  057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
13.  058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

007 ศิลปะ-ดนตรี

1.  643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 2.  644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
3. 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 4. 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
5.  138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 6.  139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
7.  140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 8.  141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
9.  156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 10.  157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
11.  158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 12.  159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
13.  611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 14.  612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
15.  613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 16.  614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
17.  160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 18.  161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
19.  270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 20.  271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
21. 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 22.  692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
23. 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 24. 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
25. 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 26. 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
27. 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 28. 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
29.  067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 30.  068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
31. 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 32.  070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
33. 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 34.  072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
35. 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 36.  088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
37. 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 38. 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
39.  098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 40. 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
41. 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 42. 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
43.  109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 44. 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
45. 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 46. 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
47.  128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 48. 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1. 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 2.  261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
3. 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 4.  263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
5.  264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 6.  265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
7. 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 8.  267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
9.  268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 10. 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 2.  694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
3.  697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 4.  698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
5.  701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 6.  702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
7.  721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 8.  722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
9.  703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 10.  704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
11.  705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 12.  706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
13. 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 14. 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
15. 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 16.  717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
17.  718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 18. 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
19. 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 20.  713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
21.  714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 22. 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
23. 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 24.  710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
25.  711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 26. 712 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 2.  192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
3.  199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 4. 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
5. 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 6.  206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
7.  207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 8.  625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
9.  626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

012 คอมพิวเตอร์

1.  089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 2.  121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
3.  125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 4. 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
5.  134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 6.  080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
7.  040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 8.  053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
9.  635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10.  063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
11.  064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 12.  634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
13.  114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 14.  104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

013 หุ่นยนต์

1.  163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 2. 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
3.  684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 4.  685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
5. 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 6. 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
7. 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 8. 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

014 การงานอาชีพ

1.  602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 2.  039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
3.  603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 4.  062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
5.  604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 6.  056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
7.  605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 8.  079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
9.  606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 10.  084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
11.  607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 12.  100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
13.  623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 14.  624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
15.  609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 16.  115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
17.  610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 18.  123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

016 เรียนรวม - ภาษาไทย

1. 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 2.  615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3. 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 4.  154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
5. 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 6.  186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
7. 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

020 เรียนรวม - ศิลปะ

1. 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 2.  021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3.  025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 4.  027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
5. 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 6. 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
7. 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 8. 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
9.  078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 10. 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
11. 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 12.  083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
13.  085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 14.  086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
15. 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

021 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 2. 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
3.  213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ โทร. 0881550258
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]
 
Realtime - Update: 2021-05-11 13:19:13

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ โทร. 0881550258
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]