เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา - ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
2 ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา - รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
3 ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย - รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
4 ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก - คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
5 นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
6 ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม - คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
7 นางสุมาลี นนท์นา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
8 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน  
9 นางพัชรินทร์ สุขขวัญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน  
10 นางจิตรวรรณ อู่นาท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน  
11 นางอำไพ ชาติพจน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน  
12 นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร  
13 นางลักขณา กุลเจ๊ก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร  
14 นางสาวปาริชาต พวงดอกไม้ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร  
15 นางสาวบุณยาพร เอี่ยมภู่ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร  
16 นางสาวสุภาพร แพรริ้วทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร  
17 นางสาวปาริฉัตร สัตรัตน์วัฒนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร  
18 นางสาวกมลรัตน์ ทองเพชร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร  
19 นายสิทธิพล เขียวชะอุ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร  
20 นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน  
21 นางลักขณา กุลเจ๊ก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน  
22 นางสาวปาริชาต พวงดอกไม้ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน  
23 นางสาวบุณยาพร เอี่ยมภู่ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน  
24 นางสาวสุภาพร แพรริ้วทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน  
25 นางสาวปาริฉัตร สัตรัตน์วัฒนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน  
26 นางสาวกมลรัตน์ ทองเพชร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน  
27 นายสิทธิพล เขียวชะอุ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน  
28 นายเอกชัย พูลหน่าย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
29 นายวีรพล สุวรรณไตรย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
30 นางอำไพ ชาติพจน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
31 นายสุพิชา สิทธิโสภณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
32 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
33 นายยงยุทธ รักษาชาติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
34 นายสุเทพ ทองอ่ำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
35 นายจรัญ บัวเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
36 นายอุเทน เกตุหัวร้อง ครูชำนาญการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
37 นายสวิง ส่งเมา นักการภารโรงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
38 นายวศิน จันทร์ทึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
39 นายชัยรัตน์ ทองไหลมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
40 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
41 นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
42 นางลักขณา กุลเจ๊ก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
43 นางสาวสุภาพร แพรริ้วทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
44 นายวีรพล สุวรรณไตรย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายแสง สีและเสียง  
45 นายสุเทพ ทองอ่ำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายแสง สีและเสียง  
46 นายสุพิชา สิทธิโสภณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายแสง สีและเสียง  
47 นายอุเทน เกตุหัวร้อง ครูชำนาญการรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายแสง สีและเสียง  
48 นายมนตรี กุลเจ๊ก นักการภารโรงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายแสง สีและเสียง  
49 นายปิยวัฒน์ เอี่ยมบึงลำ นักการภารโรงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายแสง สีและเสียง  
50 นายพรชัย มียวน นักการภารโรงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายแสง สีและเสียง  
51 นายสุพิชา สิทธิโสภณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
52 นายสุเทพ ทองอ่ำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
53 นายสิทธิพล เขียวชะอุ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
54 นายวศิน จันทร์ทึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
55 นายชัยรัตน์ ทองไหลมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
56 นางนภาพร อยู่มี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
57 นางกุลยาดา เปลี่ยนขำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
58 นางจิตรวรรณ อู่นาท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
59 นางสาวธารกมล พูลหน่าย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
60 นางลักขณา กุลเจ๊ก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
61 นางสาวปาริฉัตร สัตรัตน์วัฒนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
62 นายไทรโยค ดาด้วง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
63 นายธานิน ถิรวัฒนากุล โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
64 นายสมทราย มาตชัยเคน โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
65 นายไทรโยค ดาด้วง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
66 นายสมพร ตรีสงฆ์ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-๖)  
67 นายสมพร ตรีสงฆ์ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับมัะยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
68 นายศราวุฒิ จอมยิ้ม โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับมัะยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
69 นายคมกฤช วางหา โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับมัะยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
70 นายสมพร ตรีสงฆ์ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาบ (ม.๔-๖)  
71 นายศราวุฒิ จอมยิ้ม โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาบ (ม.๔-๖)  
72 นายคมกฤช วางหา โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาบ (ม.๔-๖)  
73 นายเปรียว สอนยศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
74 นายเอกภพ ชูประสิทธิ์ โรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
75 นายปราโมทย์ บุญอินทร์ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
76 นายเปรียว สอนยศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
77 นายเอกภพ ชูประสิทธิ์ โรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
78 นายปราโมทย์ บุญอินทร์ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
79 นางสาวนุชนาฏ พรมสอน โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
80 นายอดิศักดิ์ จันทะกุล โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
81 นายธงชัย จิตรกว้าง โรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
82 นางสาวนุชนาฏ พรมสอน โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
83 นายอดิศักดิ์ จันทะกุล โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
84 นายธงชัย จิตรกว้าง โรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
85 นางสาวนุชนาฏ พรมสอน โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
86 นายอดิศักดิ์ จันทะกุล โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
87 นายธงชัย จิตรกว้าง โรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
88 นางสาวนุชนาฏ พรมสอน โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
89 นายอดิศักดิ์ จันทะกุล โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
90 นายธงชัย จิตรกว้าง โรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
91 นางสาวธารกมล พูลหน่าย โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
92 นายณัฐพล ดีคำ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
93 นางสาวจุรีรัตน์ แก้วกองทรัพย์ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
94 นางสาวธารกมล พูลหน่าย โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
95 นายณัฐพล ดีคำ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
96 นางสาวจุรีรัตน์ แก้วกองทรัพย์ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
97 นางวนิดา เมฆแสงสี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)  
98 นายธนาธิป อุบลอ่อน ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)  
99 นางสาวจุฑาทิพย์ ตรีศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)  
100 นางเบญจมาส ภูมิถาวร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)  
101 นางวนิดา เมฆแสงสี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖)  
102 นางเบญจมาส ภูมิถาวร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖)  
103 นางสาวจุฑาทิพย์ ตรีศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖)  
104 นางกรรณิกา แสงสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
105 นายณัฐชา ดวงอุปะ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
106 นางกันต์ฤทัย ปาอาภรณ์ ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
107 นางวนิดา ราชเพียแก้ว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนาบัววิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
108 นางวิลัยวรรณ จันแก่น ครูชำนาญการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
109 นางสาวธิดารัตน์ เพียภูแก้ว ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
110 นางฉัตราภรณ์ มิตรละม่อม ครูชำนาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
111 นางสาวจีรพรรณ สุราษฎร์มณี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
112 นางรัตติกาล ม่วงมิตร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
113 นายถวัลย์ บุญกลั่นสอน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
114 นางสาวสมจิตร สงพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
115 นางรัตนา อ่อนสำลี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) รดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
116 นางสาวชุตินันท์ แจ่มจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงคาวม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
117 นายทัศน์มิรา จักกภูมิ ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงคาวม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
118 นางสาวจันดี พุ่มพวง ครูโรงเรียนดงประคำพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) รดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
119 นายหัตถชัย สุกใส ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) รดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
120 นางสาวพรพิชชา พริบไหว ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) รดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
121 นางภควรรณ นาคสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)  
122 นางสาวขนิษฐา บุญไทย ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)  
123 นางสาวชาริณี พงษกัด ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)  
124 นางภควรรณ นาคสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
125 นางสาวขนิษฐา บุญไทย ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖)  
126 นางสาวชาริณี พงษกัด ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖)  
127 นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี ๑๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
128 นายกวินพงษ์ สว่างกล้า ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี ๑๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
129 นายสานิตย์ ทองจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี ๑๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
130 นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โครงสี่สุภาพ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
131 นายกวินพงษ์ สว่างกล้า ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โครงสี่สุภาพ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
132 นายสานิตย์ ทองจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โครงสี่สุภาพ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
133 นางสาวพิชชาภา มูลเมือง ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โครงสี่สุภาพ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
134 นางสาวขนิษฐา เอมห้อง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
135 นางสาวกาญจนา ใจมั่น ครูชำนาญการโรงเรียนชุมแสงสงคราม (อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
136 นางสาวเตือนใจ งามนิล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคลองช้าง คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
137 นางสาวขนิษฐา เอมห้อง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
138 นางสาวกาญจนา ใจมั่น ครูชำนาญการโรงเรียนชุมแสงสงคราม (อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
139 นางสาวเตือนใจ งามนิล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคลองช้าง คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
140 นางสุภาพร สวัสดิเทพ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
141 นางสมคิด ฟองจางวาง ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
142 นายรหัท ติ๊บแปง ครูโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
143 นางสาวจิรภัทร ดวงอุปะ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
144 นางประไพ ช้างอินทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
145 นายธีระพงศ์ นวลศรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
146 นางสาวปราณี เกิดเชื้อ ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
147 นางสาวนฤมล ขันแปง ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
148 นางอรทัย รอดปันนา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
149 นางรุ่งอรุณ พินิจผล ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
150 นางสาวพัชรัตน์ วุฒิญาณ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
151 นายธีรพล ท้วมทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
152 นางสาววาสนา บางแบ่ง ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
153 นางรุ่งอรุณ พินิจผล ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
154 นางสาวพัชรัตน์ วุฒิญาณ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
155 นายธีรพล ท้วมทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
156 นางสาววาสนา บางแบ่ง ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
157 นายอนุสรณ์ นาคยิ้ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
158 นางสาวศิริวิมล สุขมามอญ ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
159 นางใกล้รุ่ง ยะทา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
160 นายอนุสรณ์ นาคยิ้ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
161 นางสาวศิริวิมล สุขมามอญ ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
162 นางใกล้รุ่ง ยะทา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
163 นางสาวพรพิชชา สุนทะวงศ์ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
164 นางสาวศศิธร จันทร์โท ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
165 นายศุภมิตร ธิสงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
166 นางสาวสุรีธวารี เพ็ชรรัตน์ ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
167 นางสาวพรพิชชา สุนทะวงศ์ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
168 นางสาวศศิธร จันทร์โท ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
169 นายศุภมิตร ธิสงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
170 นางสาวสุรีธวารี เพ็ชรรัตน์ ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
171 นางสาวธารกมล พูลหน่าย โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการตัดสินการเเข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
172 นายณัฐพล ดีคำ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการเเข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
173 นางสาวจุรีรัตน์ แก้วกองทรัพย์ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการเเข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
174 นางสาวธารกมล พูลหน่าย โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการตัดสินการเเข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
175 นายณัฐพล ดีคำ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการเเข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
176 นางสาวจุรีรัตน์ แก้วกองทรัพย์ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการเเข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
177 นางสาวพันทิพย์ กอกอง โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
178 นายภาณุพงศ์ สุดใจ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
179 นายอนุวัฒน์ อ่อนคำพา โรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
180 นางสาวพันทิพย์ กอกอง โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
181 นายภาณุพงศ์ สุดใจ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
182 นายอนุวัฒน์ อ่อนคำพา โรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
183 นายอนุวัฒน์ อ่อนคำพา โรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
184 นางสาวพันทิพย์ กอกอง โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
185 นายภาณุพงศ์ สุดใจ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
186 นายอนุวัฒน์ อ่อนคำพา โรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
187 นายภาณุพงศ์ สุดใจ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
188 นายอนุวัฒน์ อ่อนคำพา โรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
189 นางสาวพันทิพย์ กอกอง โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
190 นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
191 นางจินตจิต วงษา ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
192 นางสาวสงกรานต์ พันธุ์ไทยศิริ ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
193 นายอเนก บุญเกิด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
194 นายไทรโยค ดาด้วง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
195 นายสมทราย มาตชัยเคน โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
196 นายธานิน ถิรวัฒนากุล โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
197 นายพิชัย ระเกตุ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
198 นางสาวนิภาพรรณ รอดพ่าย ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
199 นางจิรภัทร ชำนาญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
200 นางสาวนันทนา อินแก้ว ครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
201 นางพรทิพย์ สุขเต็มดี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
202 นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ โรงเรียนหัวเข้าราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
203 นายนันทชัย พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
204 นายชัยรัตน์ อ่ำพูล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
205 นางสาวพรทิพย์ กันทะวงค์ ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
206 นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ โรงเรียนหัวเข้าราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
207 นายนันทชัย พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
208 นายชัยรัตน์ อ่ำพูล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
209 นายภคพนธ์ ศิรินันทยา ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
210 นายรหัส ติ๊บแปง ครูโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
211 นายนันทชัย พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
212 นายชัยรัตน์ อ่ำพูล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
213 นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ โรงเรียนหัวเข้าราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
214 นางสาวศุภาวีร์ เมืองหลวงหน่าย ครูโรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
215 นางสาวกนกวรรณ มีบุญล้ำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
216 นางสุรางค์รัตน์ ธนะวงศ์ ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
217 นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ โรงเรียนหัวเข้าราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
218 นายนันทชัย พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
219 นายชัยรัตน์ อ่ำพูล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
220 นางสาวไพรินทร์ อ่อนศรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
221 นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ โรงเรียนหัวเข้าราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
222 นางธนิตา พลอยมี ครูโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
223 นายนันทชัย พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
224 นายชัยรัตน์ อ่ำพูล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
225 นางลาวัลย์ แสงขำ ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
226 นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ โรงเรียนหัวเข้าราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
227 นายนันทชัย พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
228 นายชัยรัตน์ อ่ำพูล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
229 นางเจริญรัตน์ วงษา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
230 นางสาวรฺชกมล สิงห์หะ ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
231 นางสุกัญญา แดงชาวนา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
232 นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ โรงเรียนหัวเข้าราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
233 นายนันทชัย พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
234 นายชัยรัตน์ อ่ำพูล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
235 นางสาวธารีรัตน์ สุวรรณ ครูโรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
236 นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ โรงเรียนหัวเข้าราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
237 นายนันทชัย พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
238 นายชัยรัตน์ อ่ำพูล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
239 นางสาวธิดารัตน์ รุ่งทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
240 นางสาวปวรรณญา บุญอาจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
241 นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ โรงเรียนหัวเข้าราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-๖)  
242 นายนันทชัย พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-๖)  
243 นายชัยรัตน์ อ่ำพูล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-๖)  
244 นางอุราลักษณ์ แสงคำ โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
245 นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
246 นายกฤษฎา จันรุณ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
247 นางสาวอุไรพร ไตรพรมมา โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
248 นางดวงชีวัน กิติอาษา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
249 นางสาวศรัญญา โต๊ะถม ครูผู้ช่วยโรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
250 นางสาวเพ็ยประภา ณ ลำปาง ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
251 นางอุราลักษณ์ แสงคำ โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
252 นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
253 นายกฤษฎา จันรุณ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
254 นางสาวอุไรพร ไตรพรมมา โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
255 นางรุจี พีระพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
256 นางอุราลักษณ์ แสงคำ โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
257 นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
258 นายกฤษฎา จันรุณ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
259 นางสาวอุไรพร ไตรพรมมา โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
260 นายตะวันไท ล้นลุย ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
261 นายวุฒิพงษ์ จันฝุ่น ครูโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
262 นางอุราลักษณ์ แสงคำ โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
263 นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
264 นายกฤษฎา จันรุณ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
265 นางสาวอุไรพร ไตรพรมมา โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
266 นางสาวภรรทนพ พงษ์พานทอง ครูชำนาญการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
267 ว่าที่ร้อยเอกนิพล ธาราช ครูชำนาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
268 นางอุบล สายต่างใจ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
269 นางอุราลักษณ์ แสงคำ โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
270 นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
271 นายกฤษฎา จันรุณ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
272 นางสาวอุไรพร ไตรพรมมา โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
273 นางประดัด ชมมี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
274 นางอุราลักษณ์ แสงคำ โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-๖)  
275 นางสาวรัชนนี ศรีประจันทร์ ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
276 นางมาลัยพิมพ์ ตันทา ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
277 นางสาวน้ำฝน รุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
278 นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-๖)  
279 นายกฤษฎา จันรุณ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-๖)  
280 นางสาวอุไรพร ไตรพรมมา โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-๖)  
281 นางรัตนา บวบดี โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
282 นางสาววิไลพรรณ สิริ เยี่ยมจรรยา โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
283 นางสาวสุธาสินี สอทา โรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
284 นางสาวนนทลี สะคำภา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
285 นายไพโรจน์ ขุมขำ ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
286 นางชุติพร พาเหมาะ ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
287 นางสาวศิรธิรางค์ สังสหชาติ ครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
288 นางสาวเฉลา พุ่มพิมพ์ ครูชำนาญการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
289 นางรัตนา บวบดี โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
290 นางสาววิไลพรรณ สิริ เยี่ยมจรรยา โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
291 นางสาวสุธาสินี สอทา โรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
292 นางนภาพร อยู่มี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
293 นางรัศมี ใจทอง โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
294 นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
295 นายวิชยุตม์ สิทธิมา โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
296 นายเอกราช ปุริเส ครูโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
297 นางสาวสมฤทัย ทองบุญนุ่ม ครูโรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
298 นายพงษ์พันธ์ กาญจนอุดม ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
299 นางสาวสาวิตรี บุญส่ง โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
300 นางสาวน้ำผึ้ง คำหยุ่น โรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
301 นางสาววรีย์ อินทนา โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
302 นายสมพงษ์ น้อยทุ่ง โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
303 นางสาวสายสุนีย์ ล้าคำ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
304 ว่าที่ร้อยตรีนทกาญจน์ บุญชู โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
305 นายสมพงษ์ น้อยทุ่ง โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
306 นางสาวสายสุนีย์ ล้าคำ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
307 ว่าที่ร้อยตรีนทกาญจน์ บุญชู โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
308 นางนิษฐา จูเมฆา โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
309 นางรัตนา เงินแจ้ง ครูชำนายการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
310 นางสาวสุลีพร จันทะคุณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
311 นางสาวสุภาพรรณ ประสพดี โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
312 นางพัชรี ก้อนแก้ว ครูชำนาญการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
313 นางสาวธนาภรณ์ การะแบก ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
314 นางสาวเบญจมาศ หมากผิน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
315 นางทิพยืมาศ ศักดิ์สิรินารถ โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
316 นางสาวเปมิกา ปิ่นสกล โรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
317 นางสาวพิชชาพร ขุนนนท์ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
318 นางจิดาภา โตเสน่ห์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
319 นางสาวสิริญญา เทศนา ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
320 นายวัจน์กร แสงสว่าง ครูโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
321 นางสาวทัศนีย์ แถวอุทุม ครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
322 นางสาวนารีรัตน์ จันทร์งาม โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
323 นางสาวชนาพร เมฆดี โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
324 นางสาวลักขณา แย้มจิตร โรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
325 นางอารี สีขำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
326 นางสาวนพรัตน์ ขอบทอง ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
327 นายสุร้ชษฐ์ โชติมน ครูชำนาญการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
328 นางสาวนารีรัตน์ จันทร์งาม โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
329 นางสาวชนาพร เมฆดี โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
330 นางสาวลักขณา แย้มจิตร โรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
331 นางกิ่งชบา แป้นจาก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
332 นายสิทธิพงศ์ กุนอินต๊ะ ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
333 นางสาวฉัตรชฎา จันทร์เจียวใช้ ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
334 นางสาวนกแก้ว คล้ายสอน โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
335 Mr. So Ishii โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
336 นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชา โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
337 นางสาวนกแก้ว คล้ายสอน โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
338 Mr. So Ishii โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
339 นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชา โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
340 นายสุพิณ ราชเพียแก้ว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนยางโกลนวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
341 นายธวัช สอนใจมั่น ครูชำนาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
342 นายกฤษณะ แก้วมณี ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
343 นางอารี สีขำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
344 นางสาวนารีรัตน์ จันทร์งาม โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
345 นางสาวชนาพร เมฆดี โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
346 นางสาวลักขณา แย้มจิตร โรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
347 นางสาวนกแก้ว คล้ายสอน โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
348 Mr. So Ishii โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
349 นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชา โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
350 นางสาวนารีรัตน์ จันทร์งาม โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
351 นางสาวชนาพร เมฆดี โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
352 นางสาวลักขณา แย้มจิตร โรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
353 นางอารี สีขำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
354 นางสาวนกแก้ว คล้ายสอน โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
355 Mr. So Ishii โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
356 นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชา โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
357 นายกฤษณะ แก้วมณี ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
358 นายธวัช สอนใจมั่น ครูชำนาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
359 นางสาวนารีรัตน์ จันทร์งาม โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงความภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
360 นางสาวชนาพร เมฆดี โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงความภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
361 นางสาวลักขณา แย้มจิตร โรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงความภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
362 นางสาวนกแก้ว คล้ายสอน โรงเรียนนครไทย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงความภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
363 Mr. So Ishii โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงความภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
364 นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชา โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงความภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
365 นายสุพิณ ราชเพียแก้ว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนยางโกลนวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
366 นายธวัช สอนใจมั่น ครูชำนาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
367 นายกฤษณะ แก้วมณี ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
368 นางอารี สีขำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
369 นายสุนันท์ แก้วมาก โรงเรียนวัดนาขาม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
370 นายกรรไกร ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำโจน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
371 นายสุลักษณ์ กุลเจ๊ก โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
372 นายสุนันท์ แก้วมาก โรงเรียนวัดนาขาม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
373 นายกรรไกร ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำโจน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
374 นายสุลักษณ์ กุลเจ๊ก โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
375 นายธานิน ถิรวัฒนากุล โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
376 นายสมทราย มาตชัยเคน โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
377 นายศราวุฒิ จอมยิ้ม โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-๖)  
378 นายคมกฤช วางหา โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-๖)  
379 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา - รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
380 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก - คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
381 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจวง - คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
382 ผู้อำนวยการโรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม - คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
383 นางลักขณา กุลเจ๊ก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
384 นางพรวิภา โค้วถาวร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
385 นางพัชรินทร์ สุขขวัญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
386 นางสมคิด บัวเพ็ง ครูชำนาญการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน  
387 ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม - คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
388 ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา - คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
389 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา - คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
390 นางสาวเทียมใจ อำไพวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
391 นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
392 นายวีรพล สุวรรณไตรย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
393 ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม - คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
394 ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา - คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
395 ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม - คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
396 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม - คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
397 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม - คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
398 นายไทรโยค ดาด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
399 ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา - คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
400 นางสุรีรัตน์ บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
401 นายสุพิชา สิทธิโสภณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
402 นางจิตรวรรณ อู่นาท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
403 นางกุลยาดา เปลี่ยนขำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
404 นางพูลทรัพย์ แดงแสงทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
405 นางประจวบ อินพลอย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
406 นางศิริพร ม่วงมี ครูชำนาญการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
407 นางสาวปาริชาต พวงดอกไม้ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
408 นางสาวบุณยาพร เอี่ยมภู่ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
409 นางสาวสุภาพร แพรริ้วทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
410 นางสาวธารกมล พูลหน่าย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน  
411 นายยงยุทธ รักษาชาติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน  
412 นายสุนทร เนียมเปีย ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน  
413 นางสาวสุภาพร แพรริ้วทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน  
414 นางสาวปาริชาต พวงดอกไม้ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน  
415 นางพรวิภา โค้วถาวร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
416 นางนภาพร อยู่มี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
417 นางสาวปาริฉัตร สัตรัตน์วัฒนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
418 นางสาวกมลรัตน์ ทองเพชร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
419 นางชวนชม นิ่มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. ๓๙ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
420 นางจันทร์แรม ขุนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
421 นางลักขณา กุลเจ๊ก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
422 นางกัลยา เขียวขุ้ย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
423 นางพัชรินทร์ สุขขวัญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
424 นางจิตรวรรณ อู่นาท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
425 นายอุเทน เกตุหัวร้อง ครูชำนาญการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
426 นางสาวปาริฉัตร สัตรัตน์วัฒนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
427 นางสาวกมลรัตน์ ทองเพชร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
428 นายสวิง ส่งเมา นักการภารโรงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
429 นายมนตรี กุลเจ๊ก นักการภารโรงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
430 นายพรชัย มียวน นักการภารโรงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
431 นายปิยวัฒน์ เอี่ยมบึงลำ นักการภารโรงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
432 นายวศิน จันทร์ทึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
433 นายชัยรัตน์ ทองไหลมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
434 นางกัลยา เขียวขุ้ย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
435 ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา - คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
436 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า - คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ โทร. 0881550258
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]