สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครไทย 50 27 12 89 102 13 4 0 119
2 ชาติตระการวิทยา 27 15 14 56 67 10 6 1 83
3 พรหมพิรามวิทยา 23 16 16 55 66 9 4 2 79
4 นครบางยางพิทยาคม 10 6 8 24 43 8 6 2 57
5 วัดโบสถ์ศึกษา 8 8 6 22 39 11 9 6 59
6 นาบัววิทยา 7 10 4 21 38 9 5 3 52
7 บ้านน้ำจวง 6 3 2 11 17 3 2 1 22
8 ยางโกลนวิทยา 5 11 10 26 38 14 10 4 62
9 ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 5 2 3 10 15 9 5 0 29
10 วังมะด่านพิทยาคม 4 3 4 11 23 10 9 1 42
11 ดงประคำพิทยาคม 4 0 6 10 24 17 5 2 46
12 บ่อโพธิ์วิทยา 3 6 7 16 28 16 4 0 48
13 สวนเมี่ยงวิทยา 3 4 8 15 22 12 4 1 38
14 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 4 3 10 20 12 3 0 35
15 บ้านร่มเกล้า 3 2 4 9 16 10 6 1 32
16 ราชประชานุเคราะห์ 23 2 8 10 20 31 15 14 5 60
17 บางกลางท่าวพิทยาคม 1 4 4 9 18 5 6 4 29
18 อินทุภูติพิทยา 1 2 1 4 13 8 3 2 24
19 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 0 4 4 8 13 9 3 3 25
20 คันโช้งพิทยาคม 0 3 2 5 12 11 6 3 29
รวม 165 138 128 431 645 211 114 41 970