สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครไทย 102 13 4 0 119
2 ชาติตระการวิทยา 67 10 6 1 83
3 พรหมพิรามวิทยา 67 9 4 2 80
4 นครบางยางพิทยาคม 43 8 6 2 57
5 นาบัววิทยา 42 9 5 3 56
6 ยางโกลนวิทยา 39 14 10 4 63
7 วัดโบสถ์ศึกษา 39 11 9 6 59
8 บ่อโพธิ์วิทยา 32 16 4 0 52
9 ราชประชานุเคราะห์ 23 32 15 14 5 61
10 วังมะด่านพิทยาคม 27 10 9 1 46
11 ดงประคำพิทยาคม 24 17 5 2 46
12 สวนเมี่ยงวิทยา 22 12 4 1 38
13 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 20 12 3 0 35
14 บางกลางท่าวพิทยาคม 18 5 6 4 29
15 บ้านน้ำจวง 17 3 2 1 22
16 บ้านร่มเกล้า 16 10 6 1 32
17 ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 15 9 5 0 29
18 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 13 9 3 3 25
19 อินทุภูติพิทยา 13 8 3 2 24
20 คันโช้งพิทยาคม 12 11 6 3 29
รวม 660 211 114 41 985