งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวไวรษณวี    ศรีเมือง
2. นางสาวปิ่นสุดา    ชูขวัญ
3. นางสาววธิดา    จันทร์ปัญญา
4. นางสาวจิดาภา    โพธิ์แกมแก้ว
5. นางสาวตรีรัตน์    ปานเกิด
6. นางสาวชนิดาภา    อุฤทธิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกุสาวดี    ประเสริฐสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิดาภา    ทองเรือง
3. นางสาวฐิติมา    ปานเกิด
4. นางสาวสุธิษา    เฉยนก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................