งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงศิริยากร    เขตสถาน
2. เด็กหญิงอรวรินทร์    บุญอินทร์
3. เด็กหญิงทิพย์จุฑากรณ์    เพชรแอน
4. เด็กหญิงชนม์นิภา    ปางเพ็ง
5. เด็กหญิงศิรประภา    โถงโฉม
6. เด็กหญิงเนตรดาว    แต่งเนตร
7. เด็กหญิงจิรัชยา    มารแพ้
8. เด็กหญิงปานพิมพ์    คงปันนา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาววลีรัตน์    สิทธิโชค
2. นางอุราลักษณ์    แสงคำ
3. นายเนติพงษ์    มั่นยุติธรรม
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงอรุณศรี    แซ่ลี
2. เด็กหญิงวรรณาพร    แซ่ลี
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ    แซ่ซ่ง
4. เด็กหญิงอรปรียา    เชื้อนุ่ม
5. เด็กหญิงศวิตา    แซ่ท้าว
6. เด็กหญิงเบญญภา    แซ่ลี
7. เด็กหญิงอัญชลี    แซ่สง
8. เด็กหญิงสุกัญญา    แซ่ซ่ง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวสุภารัตน์    กองกวด
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงปวริศา    แตงแย้ม
2. เด็กหญิงชนัดดา    ชื่นชม
3. เด็กหญิงกัญญพัชร    เหว่ากรุงเก่า
4. เด็กหญิงตรียะพร    ทองล้วน
5. เด็กหญิงภูสุดา    คงมงคล
6. เด็กหญิงโชติกานต์    กันคำ
7. เด็กหญิงเบญญาภา    มีเนตร
8. เด็กหญิงชนิสรา    จีนสลุด
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกรรณิการ์    สีม่วง
2. นางสาวกุลธิดา    กันมา
3. นางสาวกุสาวดี    ประเสริฐสิทธิ์
4. นางสาวปิยนันท์    ขัตเตชา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................