งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวปิยภัส    บุตรจันทร์
2. นางสาวประภัสสร    รัศมี
3. นางสาวอาทิตยา    ศรีหาอวน
4. นางสาวกชมาศ    ด่อนหมากหยิบ
5. นางสาวกัลญากรณ์    สุขมามอญ
6. นางสาวเมธาวี    สีละ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาววลีรัตน์    สิทธิโชค
2. นางอุราลักษณ์    แสงคำ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวยลดา    จ้อยสวัสดิ์
2. นางสาวธาริณี    ต่ายทอง
3. นางสาวกำไล    แซ่หลอ
4. นางสาวอมรรัตน์    เดชสองสี
5. นางสาวพรรธิกา    เข็นขัน
6. นางสาวโยธกา    สิริเสถียรวัฒนา
7. นางสาวสาวิณี    แซ่วื่อ
8. นางสาววิภา    ชาเชียงตุง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวสุภารัตน์    กองกวด
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวณัชชา    วิระพันธ์
2. นางสาวจิระนันท์    เอี่ยมเจริญ
3. นางสาวไวรษณวี    ศรีเมือง
4. นางสาวอริสา    บางไธสง
5. นางสาวสุกัญญา    อินทร์ด้วงเกิด
6. นางสาวจิดาภา    โพธิ์แกมแก้ว
7. นางสาวชนิดาภา    อุฤทธิ์
8. นางสาวตรีรัตน์    ปานเกิด
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกุสาวดี    ประเสริฐสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิดาภา    ทองเรือง
3. นายรัฐสรรค์    ภูมิพัฒนาโสภณ
4. นางสาวสุวรรณภัค    เพียจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................