งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวศิริกันยา    ประดับลาย
2. นางสาวพรพิมล    คำท้วม
3. นางสาวณัขณิชา    เทศทิม
4. นางสาวพรพิมล    ม่วงย้าย
5. นางสาวสุธิมา    ยังอุ่น
6. นางสาวปณิดา    จันทร์อยู่สุข
7. นางสาวนันทิพร    จันทร์ชื่น
8. นางสาวอภิชญา    น้อยคำนุช
9. นางสาวนงพะงา    กุลศรีโรจน์
10. นางสาวเกวลิน    ปัทมะขจร
11. นางสาวชัชศิณี    จุ้ยทรัพย์
12. นางสาวสหฤทัย    ลักษณวิเชียร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายกฤษฎา    จันทร์รุณ
2. นางสาวณัฎฐณิชา    สิทธิสัตรัศมี
3. นายณัฐพล    ดีคำ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................