งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงพีรกานต์    สวัสดิ์ล้น
2. เด็กหญิงชวัญจิรา    สุขสีทา
1. นางสาวพรพิชชา    สุนทะวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงขวัญสิริ    คำปาน
2. เด็กหญิงชวิศา    บุญอาจ
1. นางสาววิภาวรรณ    สุขสุวรรณ
2. นายศุภมิตร    ธิสงค์
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงบุญนำ    แซ่ลี
2. เด็กหญิงโขมพัสตร์    แซ่ซ่ง
1. นางสาวจิรวรรณ    ณะชัย
2. นายวีรพงษ์    แสงบุดดี
4 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงมณีวรรณ    สบายเรื่อย
2. เด็กหญิงชเนตตี    ดวงอุปะ
1. นางสาวสุรีธวารี    เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวไพรินทร์    อ่อนศรี
5 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงจิรัชญา    วงษา
2. เด็กหญิงยาดา    ตาระบัติ
1. นางสาวภริดา    ส่องแสงมณีเลิศ
2. นางสาวศศิธร    จันทร์โท
6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายปกรณ์    ชิตประเสริฐ
2. เด็กชายสรยุทธ    สุวรรณ
1. นางสาวปราณี    เกิดเชื้อ
2. นายภคพนธ์    ศิรินันทยา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................