งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 299
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวจันทราทิตย์    ญาติรวี
2. นางสาวกมลลักษณ์    เต่านนท์
1. นางทิตยา    หงษ์ทองมี
2. นายภัทรพงษ์    หงษ์ทองมี
2 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวขวัญจิรา    ธูปคำ
2. นางสาวญาณิศา    ธูปคำ
1. นางนภาพร    อยู่มี
2. นางสาวปาริฉัตร    สัตรัตน์วัฒนา
3 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายสันติภาพ    แซ่หลอ
2. นางสาวนันทินี    แซ่หลอ
1. นายวัจน์กร    แสงสว่าง
2. นายเอกราช    ปุริเส
4 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายภัทรพล    นาคแจ่ม
2. นางสาวจันฑิการณ์    ฟักโต
1. นางสาวกชพรรณ    เข็มทอง
2. นายทศพล    โพธิ์คง
5 โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวมุทิตา    สึบุญ
2. นางสาวกิจรดา    พันโสดา
1. นางสาวสมฤทัย    ทองบุญนุ่ม
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวกัลยรัตน์    เสนานุช
2. นางสาวมัทนา    จันทราช
1. นางสาวจุฑามาศ    สมสุข
2. นายไพโรจน์    ขุมขำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................