งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงวรวลัญช์    เรือนขำ
2. เด็กหญิงณัฐลินิย์    ขุมขำ
1. นางอารีย์    สีขำ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงประภัสสร    บัวระวงศ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ศรประสิทธิ์
1. นางสาวกนกวรรณ    สิริอมรธนนนท์
2. นายธงชัย    จิตรกว้าง
3 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงนัฐริกา    นาถาบำรุง
2. เด็กหญิงสิราวรรณ    คำจ่าง
1. นางวารุณี    พูลหน่าย
2. นายเอกชัย    พูลหน่าย
4 โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงอินทิรา    ทองอ่ำ
2. เด็กหญิงนลินนิภา    เจริญเรือง
1. นางสาวทัศยา    วรรธนเศรณี
2. นางสาวสิริกาญจน์    ยศปัญญาชณัฐ
5 โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงศศิกาญ    แสนราช
2. เด็กหญิงณัฐริกา    เย็นขัน
1. นางหรรษา    นาคสวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สุดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐากร    สุภาราช
1. นางสาวธิดารัตน์    รุ่งทอง
2. นายพุฒิชัย    ตรีอินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................