งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 626
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวศศิธร    แสงบุตรดี
2. นางสาวสิรินญา    นารีรักษ์
3. นางสาวสุวรรณรัตน์    แสงสุวรรณ์
1. นางลักขณา    สุขรัตนปรีชา
2. นางสาวอัญชลี    ไชยวุฒิ
2 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวสุภาพิชญ์    ดาวเพชร
2. นางสาวกัญญาภัค    พูลเพิ่ม
3. นางสาวกัญญารัตน์    ิ่อ่ำหลุบ
1. นางสาวพนิดา    บัวหิน
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................