งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 646
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายพงศการย์    สุพรม
2. นายพงศธรณ์    สุพรม
3. นายรัฐนันท์    สุขเง่า
4. เด็กชายรัฐพงษ์    แก้วเพิ่ม
5. เด็กชายทินรัตน์    บูรณะ
6. นางสาวอรทัย    จันทิกา
7. นางสาวปิยฉัตร    สีสกล
8. นายธีรศักดิ์    คำอินทร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวปริศนา    พรมคำ
2. นายภาณุศักดิ์    น้อยอินวงษ์
3. นายสุธี    พลซา
2 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายภูเบศวร์    รังแสง
2. นายพิสิษฐ์    นุระธะนะ
3. นางสาวจันทร์ธิดา    จานฉิมมา
4. นางสาวสุมิตา    จุ้ยคำ
5. นางสาวณัฐฑิตา    เมืองสนธิ์
6. นางสาววิภารัตน์    ศรีวิชัย
7. นายชัยวัฒน์    สายทอง
8. นายปรียวัฒน์    แสงปัญญา
9. นายนพคุณ    อ้นมา
10. นายจิตชัย    สีคำ
1. นางสาวฉัตรชฎา    จันทร์เจียวใช้
2. นายภาณุพงศ์    เหล็กเกตุ
3. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต    ธรรมขันทา
3 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงอินธิรา    เขตชมภู
2. เด็กหญิงประวีณา    แถลงกัน
3. นางสาวพรรณนิภา    ธรรมบันเทิง
4. นางสาวคคนางค์    ธีรางศุ
5. นางสาวณัฏฐณิชา    อินปัน
6. นางสาวศิริพร    ยศปัญญา
7. นางสาวกัณฐิกา    คำทุม
8. นางสาวแจมพัฒชลา    สีบุ
9. นางสาวปริญญา    สีหะวงษ์
10. นางสาวปาณิศา    ด้วงสงกา
1. นางสาวลาวัลย์    กันภัย
2. นายวิชยุตม์    สิทธิมา
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................