งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 647
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายจิรายุ    ทานนท์
2. เด็กชายเมฆา    วิเศษกันทรากร
3. เด็กชายภูสิทธิ์    มณีเนติธร
4. เด็กชายศรเพชร    แซ่ย่าง
5. เด็กชายไตรภพ    แซ่จ้าง
6. เด็กชายสัญญา    มงคลคีรีโรจน์
7. เด็กชายสุพรรณวงศ์    แซ่เถา
8. เด็กชายวิศรุต    ทรงประทีปกุล
9. เด็กชายตะวัน    อินแก้ว
10. เด็กชายสุภณัฒน์    กองสุข
1. นางสาวจิรวรรณ    ณะชัย
2. นายธรรมจักร    เนียมหอม
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................