งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 688
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายวชิรพงศ์    สุทธิ
2. เด็กหญิงศิริกัลยา    นัยวัฒน์
1. นางสาวพรพิชชา    สุนทะวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    พุ่มพันฆ้อง
2. นายสันติ    ลักษณะวิเชียร
1. นางสาวพรทิพย์    กันทะวงค์
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงจิดาภา    จีนย้าย
2. เด็กหญิงนงเยาว์    จันทะโสม
1. นางสาวฐิตารีย์    สำรี
2. นางสาวดวงนภา    นุชพุ่ม
4 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายภูผา    เหม็นแดง
2. เด็กชายกัจจาฤกษ์    ศรีภิรมย์
1. นายสิทธิพล    เขียวชะอุ่ม
2. นางสาวอุษณีย์    เสือจันทร์
5 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    จุรุวรรณ
2. เด็กหญิงสิรินทรา    แก้วอิน
1. นางสาววิภาวรรณ    สุขสุวรรณ
2. นายศุภมิตร    ธิสงค์
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงมลฤทัย    แซ่สง
2. เด็กหญิงมุฑิตา    แซ่ลี
1. นางสาวกิตติยา    ก้อนแก้ว
2. นางสาวจิรวรรณ    ณะชัย
7 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงพิชญาภา    ตะไลกลาง
2. เด็กหญิงปวริสา    กันวงศ์
1. นายวีรพงษ์    มายอด
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงนิศาชล    วื่อปรัชญากุล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    แซ่ย่าง
1. นางธนิตา    พลอยมี
2. นายรหัท    ติ๊บแปง
9 โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงนันนภา    คำรินทร์
2. เด็กชายภานุวิชญ์    คล้ายเขียว
1. นางสาววิภาพร    โตน้อย
2. นายสมชาย    วัชรสุนทรกิจ
10 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ศิริ
2. เด็กชายธนพนธ์    จันทะคุณ
1. นางสาวปวีณา    เสือคำรณ
2. นางสาววิชุดา    อาริยะ
11 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายอดิเทพ    สีสกล
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    โพชน์พรมราช
1. นางสาวรัตนาวรรณ    ปิงตา
2. นายเอนก    บุญเกิด
12 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายอภินันท์    โตแดง
2. เด็กชายธาวิน    คำภา
1. นางสาวจันทิมา    แก้วประเสริฐ
2. นายทศพล    โพธิ์คง
13 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายเฉลิมชัย    คล้ายทอง
2. เด็กชายธนภัทร    พริบไหว
1. นางสาวนันทนา    อินแก้ว
2. นางสุกัญญา    แดงชาวนา
14 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงธนัชชา    ดวงอุปะ
2. เด็กชายธนวัฒน์    อินทะ
1. นางสาวธิดารัตน์    รุ่งทอง
2. นางสาวนิภาพรรณ    รอดพ่าย
15 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    กันล้อม
2. เด็กหญิงนฤสรณ์    ฉิมมาป้อ
1. นางสาวภริดา    ส่องแสงมณีเลิศ
2. นางสาวศศิธร    จันทร์โท
16 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายเขมศักดิ์    ดวนมีสุข
2. เด็กหญิงสุภัสสรา    ศรีชาติ
1. นางสาวกนกวรรณ    มีบุญล้ำ
2. นายภคพนธ์    ศิรินันทยา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................