งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ 1) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กหญิงอภิสรา    จันทร์วิเชียร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    สายนันไชย
3. เด็กหญิงจารรี    มังกรณ์
4. เด็กหญิงชีวรัตน์    สุขมะโน
5. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ทวีสุข
6. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญแปลง
7. เด็กชายกิตติพงศ์    จำปา
8. เด็กชายรุ่งอรุณ    อินบุญรอด
9. เด็กชายจักรภัทร    ใจเฉพาะ
10. เด็กชายอติวิชญ์    อนันต๊ะ
1. นายจตุพร    เมืองแก้ว
2. นางสาวภัคจิรา    ศรีธิเรสน์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................