งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ 1) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ 1. นางสาวศิริรัตน์    ใจเอิบ
2. นางสาวศุภพรรณ    สันป่าแก้ว
3. นางสาวปภาวรินทร์    ตุ้ยบาง
4. นางสาวณัฎฐณิชา    แสนคำ
5. นางสาวพาฝัน    สมหมาย
6. นายณัฐวุฒิ    ลือโฮ้ง
7. นายยศภัทร    เอกจิตร
8. นายธนากร    วงค์เงิน
9. นายวรัญญู    ประเวช
10. นายชินวัตร์    ฝากมิตร
1. นางสาววรรษมล    ปัญญาทิพย์
2. นางสาวเยาวลักษณ์    ศรีวันนา
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................