งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ 1) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กหญิงมลฤดี    แซ่เติน
2. เด็กหญิงชานิกา    กันทาสุข
3. เด็กหญิงศุภรัสมิ์    เหล่าสูง
4. เด็กหญิงภัทรธิดา    อินจันทร์
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ก๋าอิน
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    จันทร์มูล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวรัชนีวรรณ    เกิดสวัสดิ์
2. นางสาวศศิลดา    มูลเมือง
3. นางสาวสุญาณี    เย็นใจ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................