งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ 1) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กหญิงปริชญา    อุปนันไชย
2. เด็กหญิงฟ้าพราว    จันทร์กระจ่าง
3. เด็กหญิงจิรัญญา    จินดามณี
4. เด็กหญิงกวินธิดา    ปัญญาธนมานนท์
5. เด็กหญิงชยาทิต    หงษ์กัน
6. เด็กหญิงฐิติกานต์    ศรีจันทร์พงศ์
7. เด็กหญิงสุทธิดา    สุทธิสาร
8. เด็กหญิงปริญญาพร    ธงสิบสอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาววรรษมล    ปัญญาทิพย์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กหญิงณัฐชริดา    อุ่นกาศ
2. เด็กหญิงนิชานันท์    สุตินัน
3. เด็กหญิงกุลปริยา    วงศ์ยะ
4. เด็กหญิงดวงพร    ลี้ไพบูลย์
5. เด็กหญิงอรพิมล    แสนโซ้ง
6. เด็กหญิงวราภรณ์    วรวัฒน์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวธิดารัตน์    อะจิมา
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กหญิงชานิกา    กันทาสุข
2. เด็กหญิงมลฤดี    แซ่เติน
3. เด็กหญิงศุภรัสมิ์    เหล่าสูง
4. เด็กหญิงภัทรธิดา    อินจันทร์
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ก๋าอิน
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    จันทร์มูล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางรัชนีวรรณ    เกิดสวัสดิ์
2. นางสาวศศิลดา    มูลเมือง
3. นางสาวสุญาณี    มูลเมือง
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................