งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ 1) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ 1. นางสาวณัฐริการ์    ปอกแก้ว
2. เด็กชายชมพูนุท    ขัตติยาพร
3. นางสาวชนนิกานต์    วงค์ตะวัน
4. นางสาวชาลิณี    โปร่งใจ
5. นางสาวปิยธิดา    เดชะปักษ์
6. นางสาวธันกมล    เตียวกุล
7. นางสาวธันย์ชนก    หมื่นโฮ้ง
8. นางสาวกมลชนก    คงเพ็ชร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางศิวาไล เตียวกุล    เตียวกุล
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ 1. นางสาวชนากานต์    ข้ามเจ็ด
2. นางสาวปวิชญา    ชมภูมิ่ง
3. นางสาวฐิติชยา    สุทธนะ
4. นางสาวพิชญธิดา    ขัตติยา
5. นางสาวจิตต์โสภิณ    เสมอใจ
6. นางสาวณัฐริกา    งามดี
7. นางสาวนราภรณ์    พริ้งเพลิด
8. นางสาววนิชชา    ศรีสวัสดิ์
9. นางสาวรัตติกาล    พรมเมศ
10. นางสาวจิราพรรณ    วงค์แก้วหล้า
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวศศิลดา    มูลเมือง
2. นางสาวสุญาณี    เย็นใจ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................