งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ 1) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ 1. นายธนภูมิ    อยู่คง
2. เด็กชายธนาวุฒิ    ไชยปุระ
3. เด็กชายธีรภัทร    เวียงห้า
4. เด็กชายอนุวิท    ขัดแสนจักร์
5. เด็กชายธวัฒน์ชัย    วังคะฮาด
6. เด็กชายสิรภัทร    แสงสว่างจันทร์
7. เด็กชายอภิธน    สูงศักดิ์
8. เด็กชายจิรวัฒน์    ธิมายอม
9. เด็กชายนพรัตน์    ศรีเมืองแก้ว
10. เด็กชายภัคนันท์    ขนุนปั๋น
11. เด็กชายภัทรชัย    สมศรี
12. เด็กชายศิษฐชัย    เมืองใจ
13. เด็กชายกฤษฎา    กึกก้อง
14. เด็กชายจักรินทร์    ขันคำ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายจักรพงษ์    พรมตา
2. นายมงคล    หาญเจริญทรัพย์
3. นางสาวมัลลิกา    ถิ่นทิพย์
4. นายวิษณุรักษ์    ครองสุข
5. นางสุวรรณี    สายสุยะ
2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กหญิงกิรณา    ศรีทา
2. เด็กหญิงชนนิกานต์    แสงทิพย์
3. เด็กหญิงภารวี    แก้วแหวน
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แก้วเทศน์
5. เด็กหญิงนันทภัค    โลราช
6. เด็กหญิงธนัชพร    วงค์ตลาด
7. เด็กหญิงพัณณิตา    ทนันชัย
8. เด็กหญิงธนัญชนก    ขัดแก้ว
9. เด็กหญิงชมพูนุช    ต๊ะวรรณ
10. เด็กหญิงปภาวรินทร์    สว่างศรี
11. เด็กหญิงณัฐชยา    บ่อคำ
12. เด็กหญิงณัฐชญา    เมืองติ๊บ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายชีวานนท์    วิวัฒนาภักดี
2. นางรัชนีวรรณ    เกิดสวัสดิ์
3. นางสาวศศิลดา    มูลเมือง
4. นางสาวสุญาณี    เย็นใจ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................