งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ 1) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 แพร่ 1. นางสาวสิปราง    ธีระศิลป์
2. นางสาวกนกลักษณ์    กวาวสิบ
3. นางสาววรกานต์    เดชพรม
4. นางสาวนัดดา    เลาหาง
5. นางสาวอาทิติญา    ฮ่อใจ
6. นางสาวภัณฑิรา    เอกจิตต์
7. นางสาวกชพรรณ    ศรีจะตะ
8. นางสาวรุ่งทิวา    ใจตรง
9. นางสาวชิดชนก    ปาคำ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางชนาภัทร    นวลหงษ์
2. นางสาวธิดารัตน์    อะจิมา
3. นางสาวพัชรีย์    เทพจันทร์
4. นางสุภาพร    โสภารัตน์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................