งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ 1) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กชายศิรวิชญ์    พิชญวศิน
2. เด็กหญิงกาญจนาภา    บุญประเสริฐ
1. นางสาวกมลวรรณ    ทะแก้ว
2. นางพวงเพชร    รูปพรม
2 โรงเรียนเจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กชายภานุ    ทาปา
2. เด็กชายภูมินทร์    ศรทรง
1. นายจักรกฤษณ์    กังหัน
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กชายชัยชนะ    อุดแน่น
2. นางสาวฐานิกา    จันกัน
1. นางสาวผกากาญจน์    บำเรอ
2. นางสาวสิรยา    พวงขจร
4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กชายพลพล    อุปนันชัย
2. เด็กชายก้องภพ    อริยะสกุลชัย
1. นายจตรนต์    สายอุต
2. นางสาวปวีณา    แนววงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................