งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ 1) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 646
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์    เชื้อทอง
2. เด็กหญิงวรรณวิภา    นะกาละ
3. เด็กหญิงกีฬาภรณ์    ลำดวน
4. เด็กหญิงณิชกานต์    ส่วนบุญ
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    ปันศรี
6. นางสาวณัฐธิดา    สาใจ
7. นายพงศกร    ขันวิเศษ
8. เด็กหญิงศุภลักษณ์    กาศกูล
9. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ยาสุปิ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางพรพิมล    บุญสูง
2. นางสาววริษฐา    รัตนพันธุ์จักร์
3. นายวิษณุรักษ์    ครองสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................