งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ 1) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 686
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กหญิงฐิติมา    สายยนต์
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ทองนพเก้า
1. นางสาวพรรนิภา    ศิริจันทรพงศ์
2. นางราตรี    คำวงศ์
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กหญิงรัศมี    แย้มเดช
2. เด็กหญิงดาราวดี    ไชยแก้ว
1. นางสาวชาลิณี    ศรีพาน
2. นางน้อม    ไชยยศ
3 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กหญิงวรัญญา    โกสินทร์
2. เด็กหญิงสุภนิช    ทองจริง
1. นางรำพึง    สิทธิวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กชายก้องภพ    ไก่แก้ว
2. เด็กหญิงวนัสนันท์    กันตี
1. นายกันตพัฒน์    แสนสา
2. นางสาวประเทืองพรรณ    ธรรมสานุกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................