งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 37 (แพร่-น่าน) แพร่ 2
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ 1. นางสาวกัลยรัตน์    รัตนกันทา
2. นางสาวจิรัชยา    ลือชัยรัตนุกูล
1. นางวารุณี    อรุณ
2. นางอุมาวรรณ    สง่างาม
2 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ 1. นางสาวทิพานัน    ตันต่อ
2. นางสาวธัญญาเรศ    ปันดีแก้ว
1. นายจักรกฤษ    นันทโคตร
2. นางนัฎฐธิดา    จองนันตา
3 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กชายบุรพล    สมแก้ว
2. เด็กชายพงศกร    รวยลาภ
1. นางสาววาสนา    จันตาอุด
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................