งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 37 (แพร่-น่าน) แพร่ 2
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กหญิงพุชิตา    ปัญญาสา
2. เด็กหญิงสุธัญญา    กาวีเปิบ
3. เด็กหญิงชไลพร    ชาลีมุ้ย
4. เด็กหญิงอารียา    ทาวัน
5. เด็กหญิงวิภาพรรณ    สอนหา
6. เด็กหญิงณัฐชนันท์    กองตา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางพนอจิตร์    ธนโชติกิติการณ์
2. นายสมเกียรติ    ดอกพิกุล
3. นางเมทินี    จำปาแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................