งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 37 (แพร่-น่าน) แพร่ 2
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ 1. นางสาวปนัดดา    แสนนันตา
2. นางสาวธันย์ชนก    ชื่นสมบัติ
3. นางสาวพัชราภรณ์    ระดาบุตร
4. นางสาววาสนา    ดีคำ
5. นางสาวจุฑาลินี    อินภิบาล
6. นางสาวอัจฉริยาพร    พลอยสี
7. นางสาวภัทราภร    ชื่นสมบัติ
8. นางสาวบุณยาพร    กันทะลอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวพนอจิตร์    ธนโชติกิติการณ์
2. นายสมเกียรติ    ดอกพิกุล
3. นางเมทินี    จำปาแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................