งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 37 (แพร่-น่าน) แพร่ 2
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์    สุกใส
2. เด็กชายอรรถวุธ    กาศสนุก
3. เด็กชายวัชรพงษ์    สมร
4. เด็กหญิงธิรัชฏาพร    ทรัพย์ทวี
5. เด็กหญิงรัชนก    ยานการ
6. เด็กหญิงวันวิสาห์    ฉัตรจินตนาพร
7. เด็กหญิงวรรัตน์    โตนะโพธิ์
8. เด็กหญิงศิรินทิพย์    ทิพย์รักษ์
9. เด็กหญิงภูษณิศา    พูนพิน
10. เด็กหญิงวัฒนีย์    ญาละพัทร
11. เด็กหญิงณฐพร    สังเวียนวงค์
12. เด็กหญิงภัทรวดี    โกศัย
13. เด็กหญิงยมลพร    ขนุนปั้น
14. เด็กหญิงภิราภรณ์    ประจวบ
15. เด็กหญิงวิมลสิริ    เสียงหวาน
16. เด็กหญิงณกัญญา    สามารถ
1. นางศุภางค์รัตน์    วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา    ข่มอาวุธ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................