งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 37 (แพร่-น่าน) แพร่ 2
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ 1. นางสาวจตุพร    จริงแล้ว
2. นางสาวสุพรรณษา    ดอนปัญญาไพร
3. นางสาวณัฎฐ์นรี    เครือคำอ้าย
4. นางสาวปริยาภัทร    วงรอบ
5. นางสาวจิราพรรณ    เฟื่องฟู
6. นายปภาวิน    น้ำผึ้ง
7. นายณัฐกมล    ฝักฝ่าย
8. นายปิยะวัฒน์    เขื่อนทา
9. นายณัฐวุฒิ    ถือแก้ว
10. นายธนทัต    จับจ่าย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางศุภางค์รัตน์    วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา    ข่มอาวุธ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................