งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 37 (แพร่-น่าน) แพร่ 2
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา    กาศวิบูลย์
2. เด็กหญิงปุณยาพร    ไหลทา
1. นางภัทรียา    ดังก้อง
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กหญิงสาวิตรี    ท้องแล้ง
2. เด็กหญิงรามนรี    โครตโยธี
1. นางนลินรัตน์    พริบไหว
2. นางสาวมนัสพร    ปวนเอ้ย
3 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กหญิงพิมพิชา    ถาดอก
2. เด็กหญิงพัทธนันท์    ทาดอก
1. นายบุญสรวง    ขันซ้าย
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ 1. เด็กหญิงกันยาพร    หาญปิน
2. เด็กหญิงธันย์ยานี    ศรีวิชัย
1. นางสาวปรานี    วันมูล
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................