งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 126
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ    เครือบุญ
2. นายศุภกรณ์    ใจวรณ์
3. นางสาวณัฐิดา    วุ่นหา
1. นายนาวิน    กาวี
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกนิษก์    จันทกรี
2. นางสาวธัญสินี    รุ่งแสง
3. นางสาวปวิชญา    คำมี
1. นางสาวณัฐณี    อินทวงษ์
2. นางสาวสุพัฒน์    ยังมั่ง
3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายบดินทร์ชัย    ปัตตัง
2. นางสาวณิชาภัทร    เตใจ
3. นางสาวรัตติญา    โถวสกุล
1. นายณฐกร    ขุ่ยคำ
2. นางสาวเยาวเรศ    สุรีรัตน์
4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายดุลภากร    แสงเรือง
2. นางสาวดาริกา    แสงศรีจันทร์
3. นายพีรพัฒน์    จรูญชาติ
1. นายญวน    ศรีชัยคำ
2. นายวรัท    หมั่นการ
5 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายไกรวิชญ์    บุญทา
2. นางสาวภัทรภรณ์    ศรียา
3. นางสาวจิรัชยา    ปันต๊ะ
1. นายเอกพงษ์    แก่นจันทร์
2. นายไพบูลย์    ภิญโญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................