งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา    ขันทะชา
2. นายธนกฤต    แปงแก้ว
3. นางสาวแพรวา    ภมรมานพ
4. นางสาวกุลธิดา    อินอิ่น
5. นางสาวณัฐชลีพร    บุญถา
6. นางสาวกุลริศา    บุญเสาร์
7. นางสาวเพชรน้ำค้าง    ทังสนิมิตสกุล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกรรณิกา    คำถิน
2. นางดารากรณ์    ขุนมิน
3. นายมงคล    ครุฑนาค
4. นางสาวสุวนันท์    ภาชนะ
2 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุณัฐ    กาละพวก
2. นายวัฒธ์คุณ    ภิธรรมมา
3. นางสาวศุลีพร    ปัญญาไว
4. นางสาวมณีรัตน์    ฉลาด
5. นางสาวชญากาณฑ์    เชี่ยวชาญ
6. นายพงษ์เพชร    สุทธวงศ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกนกอร    สมควร
2. นายเนติพงษ์    สิงห์คำ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวมาริษา    อินทร์สุก
2. นางสาวจารุณี    มัธยัสถ์วงศ์
3. นางสาววราภรณ์    คำปินมาระ
4. นางสาวปัณฑิตา    บัวย้อย
5. นางสาวรัตติกาล    อินมี
6. นางสาวอรณภัทร    แสนแก้ว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวนิศาชล    แซ่โก
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................