งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลปรียา    มหัทธนภัค
2. เด็กหญิงทิพปภา    หงษ์คำ
3. เด็กหญิงกนกพรรณ    จันทร์ขาว
4. เด็กหญิงญาสุมินทร์    เฉลิมเชาว์กุล
5. เด็กหญิงญาณิดา    ใจแก้ว
6. เด็กหญิงพรรณษา    ปินตา
7. เด็กหญิงอชิรญา    บุญตัน
8. เด็กหญิงธิภานันท์    เลิศหล้า
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายชินวัชร์    ปินตา
2. นายธนกฤต    เทพมงคล
3. นางปวิตรา    เทพโพธา
4. นางสาวเบญจมาภรณ์    กระภูฤทธิ์
2 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรธิตา    เครือวัง
2. เด็กหญิงบัวบูชา    มงคลรัตน์
3. เด็กหญิงภูรืชญา    บัวเงิน
4. เด็กหญิงนืจวรีย์    ไฃยทอง
5. เด็กหญิงสุพิชญา    อุ้มเงิน
6. เด็กหญิงลอองดาว    จันทร์ฟู
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกรรณิกา    คำถิน
2. นางดารากรณ์    ขุนมิน
3. นางสาวปวีณา    แสงมะโน
4. นายมงคล    ครุฑนาค
3 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรไพลิน    ขันเมือง
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์    ขายข้าวสาร
3. เด็กหญิงมาริษา    จิตราศิริโชค
4. เด็กหญิงศริญญา    จุมปา
5. เด็กหญิงศรัญภรณ์    จุมปา
6. เด็กหญิงสุภานันท์    อ้อยยาว
7. เด็กหญิงสุธิตา    เคลือนาค
8. เด็กหญิงปรางชนก    เครือเนาวรัตน์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวธนิดา    วรรณาอรุณ
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัณณิตา    อินสาคร
2. เด็กหญิงพีรดา    ธรรมอักษร
3. เด็กหญิงปิยรัตน์    วงศ์ษา
4. เด็กหญิงสุชัญญา    ใจกว้าง
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์    แข่งขัน
6. เด็กหญิงนัฐติกานต์    คำตัน
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์    สนม
8. เด็กหญิงฐิติพร    สมบูรณ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกนกอร    สมควร
2. นายเนติพงษ์    สิงห์คำ
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิปรียา    ทิพละ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ฮ่องลึก
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ปวงคำ
4. นางสาวกรกนก    นิลจันทร์
5. เด็กหญิงจิรัชญา    คำเครือ
6. นางสาวกมลชนก    ธรรมวงค์
7. เด็กหญิงกวินทิพย์    ผาดอน
8. เด็กชายกวินธิดา    มัธยัสถ์วงศ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวนิศาชล    แซ่โก
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................