งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา    ขันทะชา
2. นางสาวณัฐชลีพร    บุญถา
3. นางสาวกัลยรัตน์    ฟูเชื้อ
4. นางสาวแพรวา    ภมรมานพ
5. นางสาวกุลธิดา    อินอิ่น
6. นางสาวกุลริศา    บุญเสาร์
7. นางสาวเพชรน้ำค้าง    ทังสนิมิตสกุล
8. นางสาวสุชานาถ    กองจันทร์
9. นางสาวชญาดา    ยะตา
10. นางสาววชิรญา    ขรวงศ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกรรณิกา    คำถิน
2. นางดารากรณ์    ขุนมิน
3. นางสาวปวีณา    แสงมะโน
4. นายมงคล    ครุฑนาค
2 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวรัชนี    บ่อคำ
2. นางสาวเจียระไน    ใหม่ต๊ะ
3. นางสาวกัลยรัตน์    อินรางค์
4. นางสาวรุ่งนภา    เครือธิ
5. นางสาวปณิตา    ปวงงาม
6. นางสาวพลอยชมภู    โนกุล
7. นางสาวอัจฉรา    อินต๊ะวงศ์กา
8. นางสาวชญาภรณ์    เครือฝั้น
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวธนิดา    วรรณาอรุณ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรพร    สุนันต๊ะ
2. นางสาวพิพรรณษา    ดอนเงิน
3. นางสาวจารุณัฐ    กาละพวก
4. นางสาวจิดาภา    งามตา
5. นายวัฒธ์คุณ    ภิธรรมมา
6. นางสาวมณีรัตน์    ฉลาด
7. นางสาวชญากาณฑ์    เชี่ยวชาญ
8. นายพงษ์เพชร    สุทธวงศ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกนกอร    สมควร
2. นายเนติพงษ์    สิงห์คำ
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวมาริษา    อินทร์สุก
2. นางสาวจารุณี    มัธยัสถ์วงศ์
3. นางสาววราภรณ์    คำปินมาระ
4. นางสาวจารุวรรณ    แก้วมาเมือง
5. นางสาวปัณฑิตา    บัวย้อย
6. นางสาวรัตติกาล    อินมี
7. นางสาวณัฐสุดา    ชัยเจริญ
8. นางสาวอรณภัทร    แสนแก้ว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวนิศาชล    แซ่โก
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................