งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวปุญญิศา    ศรีพะเนิน
2. นางสาวสุภาวดี    เสาร์จันทร์
3. นางสาวศศิประภา    รำไพ
4. นายยศนันท์    บุญแปง
5. นางสาวอรญา    ศรีวิรัตน์
6. นางสาวภูวิศา    บุญเรือง
7. นางสาวณิชา    พนารัตน์
8. นางสาวณัฐชา    คำลือ
9. เด็กชายนันทชัย    ใจจริม
10. นางสาวจุฑามาศ    เดชใจ
11. นางสาวเมทินี    นามอยู่
12. นางสาวกัญญารัตน์    รำไพ
13. นางสาวเกณิกา    ทิพย์พมร
14. นางสาวพิชญาภา    จาจุมปา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวพิจิตรา    สุริยะชัย
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา    ขันทะชา
2. นางสาวณัฐชลีพร    บุญถา
3. นางสาวกุลธิดา    อินอิ่น
4. นางสาวแพรวา    ภมรมานพ
5. นางสาวกุลริศา    บุญเสาร์
6. นางสาวเพชรน้ำค้าง    ทังสนิมิตสกุล
7. นางสาวกัลยรัตน์    ฟูเชื้อ
8. นางสาวสุชานาถ    กองจันทร์
9. นายธนกฤต    แปงแก้ว
10. นายชัชนันท์    ทองทา
11. นายชโนดม    จันทอน
12. นายธิติวุฒิ    พรมมูล
13. นายปิยพันธ์    นัยนานนท์
14. นายศตวรรษ    ฟักแก้ว
15. นายภูริณัฐ    เขียนทอง
16. นายสุทธิพงษ์    บุญรักษา
1. นางกรรณิกา    คำถิน
2. นางดารากรณ์    ขุนมิน
3. นายมงคล    ครุฑนาค
4. นางสาวสุวนันท์    แสงมะโน
5. นายอริน    พูลเกษม
3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายธีรเดช    วงศ์กว้าง
2. นางสาวสุภารัตน์    มงคลเกตุ
3. นางสาวจันทร์จิรา    สุกใส
4. นายรณชัย    โล
5. เด็กหญิงชุติมา    รุ่งรัตน์วัฒนเสรี
6. เด็กหญิงชาลิสา    นาต๊ะ
7. นางสาวณิชานันท์    ทวีเดช
8. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    สถาน
9. นางสาวพัชรี    แซ่ย่าง
10. นางสาวนามิดา    กลิ่นหอม
11. นางสาวอภิภาวดี    เขฺ็มเพชร
12. นางสาวหยาดทิพย์    ใหม่กันทะ
13. นางสาวเกวลิน    หอมนาน
14. นางสาวณัฏฐธิดา    ก๋องต๊ะ
15. นางสาวจรรยา    ผาด่าน
16. นางสาววีนัส    หาญพิชิต
1. นางธิติยา    อาจบำรุง
2. นางสาวปานรวี    สุวรรณณัตน์
3. นายเอกณรงค์    หอมนาน
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................