งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 290
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤติกา    ไพเราะ
2. เด็กหญิงฐปนัท    แสงหล้า
3. เด็กชายสมยศ    สมศรี
1. นางประนมพร    อุทธวัง
2. นางอทิตา    เผ่ากันทะ
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญจิรา    ตันกูล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    มหาวรรณศรี
3. เด็กชายวรกฤต    อุ่นบ้าน
1. นางสาวยุณีย์    ก๋าวิน
2. นางสาวเกศกนก    ใจวัง
3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลย์สุดา    ขาวละออ
2. นางสาวอรจีรา    อุตพันธ์
3. เด็กหญิงปรียาพร    ขาวฟอง
1. นางสุพัตรา    นาแพร่
2. นางสาวสุพิชญา    จักรชัย
4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอิทธิชัย    สุยะหลาน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    ใจมา
3. เด็กหญิงสุชากมล    สมศรี
1. นางสาวนภาพร    จันทร์ขาว
2. นางอำพา    บุญเทพ
5 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูธเรศ    ไชยวุฒิ
2. เด็กชายวชิรวิชญ์    คำศรี
3. เด็กชายกษิดิ์เดช    โพธิ์ธรรม
1. นางมัลลิกา    คำชุ่ม
2. นางศิริพร    จำปาไหล
6 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    เข่งค้า
2. เด็กหญิงธัญชนก    เชื้อดี
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ครองไชย
1. นางนันติยา    เรือนน้อย
2. นางสาวมลฑกานต์    คนแรง
7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวภทรวรรญ    กัณฑมิตร
2. เด็กหญิงเจณิสฎา    วังวิเศษ
3. นางสาวเบญญาภา    ศรีปา
1. นางจีรพา    กันทา
2. นางปริยากร    วงศ์ชัย
8 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายชุติพนธ์    พันธ์พืช
2. เด็กชายวุฒิพงศ์    ลือวงศ์
3. เด็กหญิงจรรยพร    จันทะบูรณ์
1. นางสาวจิราภรณ์    ไชยมงคล
2. นางสาวพรเพ็ญ    อินต๊ะ
9 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราพร    ใจยสุข
2. เด็กชายชยทัต    บัวเขียว
3. เด็กชายปิยะราช    ธรรมใจสุ
1. นางกรรณิกา    รัถยาธรรมกูล
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิมมลา    เมืองมูล
2. เด็กหญิงจารุชา    พุทธรักษ์
3. เด็กหญิงวราลักษณ์    ปวนกัน
1. นางสาวพันธิตรา    กมล
2. นายวุฒิเดช    ใจหมั่น
11 โรงเรียนพินิตประสาธน์ สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. สามเณรศตวรรษ    กัลยา
2. สามเณรจอมพล    ใหวเขียว
3. สามเณรคณัสนันท์    แสงแก้ว
1. นายสุคต    มอยเซีย
2. นางสาวสุรีรัตน์    เทียมแก้ว
12 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัญทิชา    สีหาคำ
2. เด็กหญิงวรรณิดา    อินธิยา
3. เด็กหญิงจีณห์วราพรณ์    ใจเย็น
1. นางสาวปานไพลิน    กันทะเนตร
2. นางอนุพัฒชลี    กุลสะโมรินทร์
13 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    กรรณ์เกษมสุข
2. เด็กหญิงรชนีกร    มณีวรรณ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    เพชรสูงเนิน
1. นางสาวอรอุมา    กาญจนี
ครูไม่ครบจำนวน
14 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิง จุฬาลักษณ์    รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปาริชาติ    กราบทูล
3. เด็กหญิงปรียาธร    รู้ให้ทาน
1. นางจิราพร    บุญประเสริฐ
2. นางอชิรญา    ป้อเฮือน
15 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐภัทร    กองแก้ว
2. เด็กชายจันทร์กล้า    อุทธา
3. เด็กหญิงภัคธีรา    ตันตินวกุล
1. นายวงศพัทธ์    วังวล
2. นายสมหมาย    ดูเหมา
16 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรวิภา    นำทาน
2. เด็กหญิงวณิชยา    ศรีพรม
3. เด็กหญิงสุชาวดี    คำมาปัน
1. นางสาวมาลิณี    รักดี
2. นางเจนจิรา    ชูประเสริฐ
17 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรพิณ    กุตาวัน
2. เด็กหญิงเรืองอำไพ    จันทร์หิรัญ
3. เด็กหญิงปณิดา    ศรีวิชัย
1. นางสาวธิดาพร    วงศ์ชัย
2. นางสาวสุนิสา    พระวิสัตย์
18 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    ชาวเวียง
2. นางสาวดวงกมล    ชิณวงศ์
3. นางสาวสิริรัตน์    สุริผัด
1. นางยุพาวรรณ    จันทร์ลุทิน
2. นางเย็นกิจ    อุดมรักษ์
19 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    ประจวบบุญ
2. เด็กหญิงปรางทิพย์    อินทะรังษี
3. เด็กหญิงแสงระวี    ธนันไชย
1. นางรัตชนก    ฤาชา
2. นางสาวศุภนัน    สมฤทธิ์
20 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวมนัสวี    อินทรีย์
2. นางสาวพรสินี    หน่อคำหล้า
3. นางสาวสุนิตา    มั่นเหมาะ
1. นางกนกวรรณ    แสงศรีจันทร์
2. นางสาวปิยธิดา    ทัดเที่ยง
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายเทียมแก้ว    จำปา
2. เด็กชายจารุวรรณ    พัฒนาดำรง
3. เด็กหญิงวรัชยา    แซ่จ๋าว
1. นางบุญทวี    กาวิระชัย
2. นางสาววนัชพร    คำจิตร
22 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนะภัทร    ทรัพย์นิติภากร
2. เด็กหญิงปราณปริยา    ไวทยกุล
3. เด็กหญิงกรวรรณ    ศักดากุล
1. นางสาวพลอยไพลิน    มณีสาย
2. นายภาสวิชญ์    จันต๊ะพิงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................