งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 292
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญ่า    คุโด้
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส    ปาสาวัน
3. เด็กหญิงสุภาวดี    บุดดี
1. นางสาวสุจิตรา    ปัญสุวรรณ
2. นางสาวสุภาพร    อินต๊ะเขียว
2 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรวัฒน์    เผ่ากันทะ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แก้วรากมุข
3. เด็กหญิงวันวิสาข์    ไชยวุฒิ
1. นางสาวปราณี    ไชยวุฒิ
2. นางศิริพร    จำปาไหล
3 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิชมัยพร    ใจลา
2. เด็กหญิงชญานิน    สาตสิน
3. เด็กหญิงดวงกมล    คนดี
1. นางนันติยา    เรือนน้อย
2. นางสาวมลฑกานต์    คนแรง
4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภสร    เชื้อยูนาน
2. เด็กหญิงฮิโรโกะ    โอกิฮาระ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายจรูญพงษ์    ชลสินธุ์
2. นางสาวเพียงหทัย    ยาวิราช
5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงคัทลียา    สุระโคตร
2. เด็กหญิงวลิสรา    เมืองมูล
3. เด็กหญิงกัญญาพัชญ์    ยอดเพชร
1. นางนงลักษณ์    ทาเขียว
2. นายสิรินาวิน    กาละจิตร
6 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณภา    พรมสีหา
2. เด็กหญิงวริศรา    สุขสบาย
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ    ไกลถิ่น
1. นางสาวปานไพลิน    กันทะเนตร
2. นางอนุพัฒชลี    กุลสะโมรินทร์
7 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภัสสนันท์    สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพวิดา    โพธิ์ศรีขาม
3. เด็กหญิงเนตรชนก    ทะหล้า
1. นางขวัญกมล    จางวิริยะ
2. นางสาววันเพ็ญ    พวงมะลิ
8 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ชมภูชนะภัย
2. เด็กหญิงญาณิศา    ขันทะบุตร
3. เด็กหญิงกัลยกร    กองแก้ว
1. นายวัฒนา    คำจ้อย
2. นางอัสมากรณ์    เกตุวีระพงศ์
9 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรองแก้ว    อุทธิยา
2. เด็กหญิงกานต์สินี    หริตวร
3. เด็กหญิงชนิกานต์    ลุนอาทิตย์
1. นางสาวกานต์ธีรา    กุลชวาล
2. นางจิราพร    จันต๊ะวัน
10 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญจพร    ใจซื่อ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    พริบไหว
3. เด็กหญิงวรินรำไพ    หลวงตา
1. นายธีรยุทธ    ปันอินต๊ะ
2. นางสาวมะลิวัลย์    เขื่อนปัญญา
11 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายทัพธวรรณ    มีสุข
2. เด็กหญิงพัชรี    แสงศรีจันทร์
3. เด็กหญิงดาริกา    แซ่ซ้ง
1. นางสาวบริสุทธิ์    มั่งคั่ง
2. นางสาวอัจฉราพร    บุญมี
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    แซ่มัว
2. เด็กหญิงวาสนา    อินดา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    แซ่จาง
1. นางสาวกรวิการ์    ก๋าสุข
2. นางสาวยุวันดา    ตาคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................