งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณชนก    ฟองแก้ว
2. เด็กหญิงกุลรัศมิ์    จิรายุภาพงศ์
1. นายยุทธนา    เปี้ยจันตา
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์    ฟักแก้ว
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ป้องกัน
1. นางสาวปวริศา    วังผา
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายนวมินทร์    ศิริชัย
2. เด็กหญิงภัคจิรา    ศรีทอน
1. นายสุรพงศ์    ปานันท์
2. นายเอนก    วันลับแล
4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรษกร    ประเวทจิตร์
2. เด็กหญิงดวงหทัย    ยอดพล
1. นายพิรญชิต    บุญนัด
2. นายวรรณะ    โพธิ์ชะอุ่ม
5 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวนลินทิพย์    โชคบัณฑิต
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ขันทะวงศ์
1. นางระวีวรรณ    ศรีพิเชียร
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวัลลี    แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงนิรา    เกษตรโสภาพันธ์
1. นายวิทวัส    อินทะรังษี
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................