งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายตยาคี    กันทะวงค์
2. นายเทวิน    สมศรี
3. นายวีรยุทธ    สมศรี
1. นายยุทธนา    เปี้ยจันตา
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายวุฒิชัย    ประกอบศิลป์
2. นายอดิศร    เมี้ยงหอม
3. นางสาวอรยา    อภิวงค์
1. นายบัณฑิต    ไชยเมือง
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวิมล    ประวัง
2. นายศุภวิชญ์    แก้วหน่อ
3. นางสาวสริญญา    เตชปัญญาสิริ
1. นางณิญดา    เสนาบุตร
2. นางสาวสุภัค    วงศ์อรินทร์
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทร์จิรา    แซ่ย่าง
2. นางสาวนงรัตน์    บุญเขตอุดร
3. นางสาวปริศนา    แซ่ย่าง
1. นายวิทวัส    อินทะรังษี
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................