งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 658
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธันยาชนก    พุฒขาว
2. เด็กหญิงฐิติยา    มหาวรรณศรี
1. นางจีรนันท์    พักนา
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุญญาภา    ทาแก้ว
2. เด็กหญิงวิลักษณ์สินี    คำโพธิ
1. นางสาวปุณยนุช    ก๊กศรี
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ฟองจำ
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ    เครือสาร
1. นายพิพิธพัฒน์    ณ น่าน
2. นางอ้อมใจ    จันทร์กิเสน
4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    ขันตี
2. เด็กหญิงศศิวิมล    ปินใจ
1. นางสาวพจนารถ    อ่อนเขียว
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรมล    เมืองมูล
2. เด็กหญิงภคมล    นิลโฉม
1. นางสาวจตุพร    ทาจินะ
2. นางสาวพัชฎาพร    สุวรรณพันธ์
6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวนัชพร    ตันกูล
2. เด็กหญิงภัทรมน    อุทธโยธา
1. นางนฤมล    พันธุ
2. นายพศิน    สาดสาร
7 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    ชาวน่าน
2. เด็กหญิงวรรณภา    ป้านตุ่น
1. นางสาวปทมาภรณ์    อัมพุธ
2. นางสาวสุจินต์    สองคำชุม
8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    สุดา
2. เด็กหญิงณิชนันท์    ปรานวิโรจน์
1. นางกรรณิกา    พรหมเผ่า
2. นางวาสนา    ปัญสุวรรณ์
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเขมิกา    ทิวาศิริ
2. นางสาวอัฐมณี    เตโช
1. นายพิทยา    ดวงตาดำ
2. ดร.ศิระวัสฐ์    กาวิละนันท์
10 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสมิตานันท์    อิ่นคำ
2. เด็กหญิงศิรประภา    ผ่องแผ้ว
1. นางพิชญา    เทพไหว
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สิงห์น้อย
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    แสวงผล
1. นางกันยากร    วงค์ไชยา
2. นางสาวอัจฉราณี    น้ำแพร่
12 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปดิภา    พุทธรักษา
2. เด็กหญิงพรรณนิภา    แข่งขัน
1. นายมรุต    ชลฤทธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
13 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    วงษ์วุฒิ
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์    กันทา
1. นางสาวกรกนก    สมควร
ครูไม่ครบจำนวน
14 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปลายฝัน    แสงศรีจันทร์
2. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ    แซ่ลี
1. นางสาวณิชาภัทร    ใจคำ
2. นางสาวพิมสิริ    อ่อนนวล
15 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพนัสกร    มาดหมั้น
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    โครตศรีเมือง
1. นางนงค์ลักษณ์    ประมล
2. นายอ้วน    ขันทวงศ์
16 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธาสินี    กันทะเนตร
2. นางสาวสุพิชญา    กันทะเนตร
1. นางกัญญารัตน์    หัวนา
ครูไม่ครบจำนวน
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายภิรเมธ    จันทร์หอม
2. เด็กหญิงอรัญญา    กมลาสน์บูชา
1. นางสาวเจนจิรา    คำบุญเรือง
ครูไม่ครบจำนวน
18 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหงสรถ    พิชัย
2. เด็กหญิงณัฐวดี    บุญชื่น
1. นางสาวจุฑามาศ    มังคลาด
2. นางสาวพรสุพพัต    สมนาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................