งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 680
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายศักรินทร์    ไชยปัญญา
2. นางสาวปณิสรา    นันตา
3. นางสาวสุภาวดี    วรรณา
1. นายนราวุธ    สมศักดิ์
2. นายสุรพงษ์    ปันติ
2 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวเอี่ยมดรุณ    ิอินเตชะ
2. นางสาวณัฏฐนิชา    บุญรัตน์
3. นางสาวจิรวรา    อินปา
1. นางวันวิสาข์    พรรณกุล
2. นางศิริชร    นันทชาติ
3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวธนพร    ประเทศ
2. นางสาวธัญรดี    กวาวเจริญ
3. นางสาววิรากานต์    กลิ่นจำรัส
1. นางสาวชนันท์ธิดา    ใจคำสุข
2. นางมณีรัตน์    ศรีจันทร์
4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวปภาดา    เนื้อทอง
2. นางสาวปิยธิดา    บุญมี
3. นางสาวสุทธิกานต์    สุทธวงศ์
1. นางรุจิรา    กองจันทร์
2. นางสายใจ    สมจิต
5 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวธนาพร    เทียมใจ
2. นางสาวชนาภัทร    กิติยะ
3. นางสาวชนันท์เนตร    ภูกองชนะ
1. นางธัญญาภรณ์    ใจปัน
2. นางหิรัญญา    แก้วสุข
6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนาพร    ธนะปาน
2. นางสาวจิตรานุช    แก้วสกุล
3. นางสาวพิลาวรรณ    เทพวงค์
1. นางโสภา    ก้อคำ
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายอนันต์สิทธิ์    เข็มทองนำชัย
2. นางสาวบัณฑิตา    เลิศแก้ว
3. นางสาวกัลยารัตน์    พงศ์มณเทียร
1. นายภราดร    ไชยวุฒิ
2. นายวีรานันท์    ธนันธิติวัชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................